dissabte, 3 de novembre del 2007

BASES DEL CONCURS DEL CARTELL ANUNCIADOR SUECA FALLES 2008

1.L'objecte de les següents bases és la confecció d'un cartell anunciador Sueca Falles 2008.
2.Podran participar-hi totes les persones que ho desitgen a títol personal.i hauran de presentar un màxim de 2 originals.
3.El format serà A-4 amb unes dimensions de 29'7 cm. x 21 cm.,o unes mides que ampliant o reduint facen l'A-4, o l'A-5 com a format mínim.
4.La tècnica serà lliure,sempre que la seua reproducció en offset i quatricomía no oferesca dificultats,per la qual cosa s'exclouen expressament les tintes de color or i argent.A més a més podran presentar-se obres en format digital sempre que s'aporte una prova impresa i la seua resolució siga com a mínim de 300 x 300 pixels per polzada.

Podran també presentar-se obres realitzades en format digital preparades ja per a dur a imrempta,en aquest cas el participant haurà de dur una pròva impresa de bòna qualitat muntada sobre un suport rigid amb les especificacions tècniques pertinents al darrere (format,resolució,etc.)a més d'encarregar-se del transport,(Zip o disc dur extraible).

5.Hauran de dur obligatòriament el text SUECA FALLES 2008-Ribera Baixa a més de reservar una zona on poder col.locar els logotips de la Junta Local Fallera de Sueca i el de l'Ajuntament de Sueca,Regidoria de Festes.
6.El suport de l'obra no serà mai més gros de 5mm,sense relleus.
7.Els originals es presentaran a la Regidoria de Festes de l'Ajuntament de Sueca,en horari de 9 a 14 hores fina al 5 de desembre de 2007.
8.Els originals no hauran d'anar signats;portaran al dors un pseudònim.S'acompanyara dins d'un únic sobre tancat les següents dades:nom,cognoms,adreça,codi postal i telèfon de contacte;en l'exterior duran el pseudònim corresponent.
9.El cartell premiat quedarà en propietat de l'Ajuntament de Sueca i a disposició de la Junta Local Fallera de Sueca,que podrà fer-ne l'ús que considere oportú.
10.El jurat estarà format per la regidora de Festes o persona en qui delegue,que el presidirà,l'assessora de Festes o persona en qui delegue,dos membre de la Junta Local Fallera,a desició d'aquesta,així com altre membres i experts en la matèria per la Regidoría de Festes i la Junta Local Fallera.
11.El veredicte del jurat serà inapel.lable,i el prèmi es podra declarar desert.
Aquest es farà públic el 14 de desembre de 2007,i es notificarà al guanyador.
12.El lliurament del prèmi tindrà lloc durant les Festes Falleres de 2008, i serà obligatòria l'assistència de l'autor o persona en qui prèviament haja delegat.
13.La retirada dels originals no premiats tindrà lloc a partir del 21 i fins al 30 de març de 2008,cas que no es realitze una exposició dels originals prèviament seleccionats pels membres del jurat.Els originals no retirats quedaran en propietat de l'Ajuntament de Sueca.
14.La Junta Local Fallera tindrà màxima cura de les obres presentades,però no es farà responsable si accidentalment sofriren algún desperfècte.
15.El prèmi serà de set-cents (700€),quantitat a la qual es practicarà el descompte corresponent a l'IRPF.
16.El pròpi fet de participar,compòrta obligatòriament l'acceptació de les bases d'aquest concurs.

DILIGÈNCIA:Per a fer constar que aquestes bases referents al Concurs del Cartell de Falles de 2008 han sigut aprovades per la Junta de Govern Local de data 22 d'Octubre de 2007.En Sueca, a 23 d'octubre de 2007.

La secretaria en funcions:

Mª José Coves Prieto.